Mondia

#TBT: Mondia Top Second Flashing Dot with modified AS 1913 caliber
#TBT: Mondia Top Second Flashing Dot
with modified AS 1913 caliber